هنرستان فنی شهید مدنی زارچ

وبلاگ اطلاع رسانی هنرستان فنی شهید مدنی زارچ

نمونه سوال مبانی برق سال دوم

1-  هادی ، نیمه هادی و عایق را از نظر ساختار اتمی مقایسه کنید ؟(5/1 نمره)

2-قانون کولن را با ذکر رابطه بیان کنید ؟(5/1 نمره)

3-دو بار همنام به فاصله d از یکدیگر قرار دارند اگر فاصله دو بار را نصف و اندازه یک بار را سه برابر کنیم نیروی بین دو بار الکتریکی (F) چه تغییری خواهد کرد ؟(5/1 نمره)

4-بار الکتریکی q در میدان الکتریکی یکنواخت به شدت  20 قرار گرفته و نیرویی برابر N  4- 10×3 بر آن وارد شده است. مقدار بار q چند کولنی بوده است ؟(5/1 نمره)

5-روشهای از بین بردن خاصیت مغناطیسی آهنربا را نام ببرید ؟(5/1 نمره)

6-قانون دست چپ در موتور را شرح دهید ؟(5/1 نمره)                                                       

7-اگر طول یک سیم را نصف و سطح مقطع آن را دو برابر کنیم مقاومت سیم چه تغیری می کند ؟(با ذکر رابطه بیان کنید) (5/1 نمره)

8-قانون اهم را بیان کنید ؟(5/1 نمره)

9-برای آنکه مقاومت سیمی را 10% اضافه کنیم ، دما چقدر باید افزایش یابد ؟  ( 001/0=α ) (5/1 نمره)

10-یک لامپ برابر 150  اهم مقاومت دارد و ولتاژی برابر  120 ولت به آن داده می شود ، مقدار جریان عبوری را حساب کنید ؟(1 نمره)

11-میدان الکترومغناطیس اتم را با رسم شکل بیان کنید ؟(1 نمره)

(هر تست 5/0  نمره)

12-بر اثر مالش، انرژی حرارتی بر اتم های سطح خارجی بوجود می­آید که موجب آزاد کردن الکترون والانس می­شود. به این .............. گویند.

الف) اثر تریبوالکتریک                 ب) اثر پیزوالکتریک                        ج) اثر ترموالکتریک                        د) اثر الکترومغناطیس

13-اگر 2 کولن بار الکتریکی در مدت زمان 6 ثانیه در جهت مشخصی از سیم عبور کند ، شدت جریان عبوری از سیم برابر است با :

الف) 3  آمپر                            ب) 12  آمپر                                ج)    آمپر                                 د)   آمپر

14-خاصیت مغناطیسی کدام اجسام از همه بیشتر است ؟

الف) دیامغناطیس                   ب) پارامغناطیس                             ج) فرومغناطیس                             د) پلاتین

 

+ نوشته شده در  شنبه دوم بهمن 1389ساعت 14:17  توسط امور تربيتي   |